Description

proces që synon të integrojë barazinë gjinore në rregullat, procedurat dhe praktikat e rregullta të një institucioni, duke çuar në transformimin e tij, duke ndikuar kështu edhe në kulturën organizative

Additional notes and information

Për ta arritur këtë, mekanizmat e brendshëm të një institucioni duhet të rregullohen brenda procesit të zhvillimit organizativ. Kjo përfshin një dimension të brendshëm të integrimit gjinor (zhvillimi organizativ dhe i personelit), si dhe një dimension i jashtëm (ofrimi i shërbimit).