Description

процес чија цел е да се интегрира родовата еднаквост во редовните правила, процедури и практики на одредена институција, што доведува до нејзина трансформација, а со тоа влијае и на организациската култура

Additional notes and information

За да се постигне ваква трансформација, потребно е да се прилагодат внатрешните механизми на институцијата во процес на организациски развој. Тоа подразбира внатрешна димензија на интегрирање на родовата перспектива (организациски и професионален развој), како и надворешна димензија (понудувањето услуги).