Description

Задължение и отговорност на държавните структури и държавните служители да интегрират принципа на равенство между половете и да постигат целите на политиката в областта на равенството между половете, да докладват относно постигнатия напредък и да бъдат отговорни в случай, че посочените цели в областта на равенството между половете не бъдат постигнати.

Additional notes and information

Чувствителната към аспектите на пола отчетност налага решенията на публичните участници да бъдат редовно оценявани от гледната точка на нуждите и интересите на жените и мъжете, а равенството между половете да бъде един от стандартите, спрямо който да се оценяват резултатите на вземащите решения.