Description

povinnosť a zodpovednosť štátnych štruktúr a verejných činiteľov zaviesť uplatňovanie rodového hľadiska a dosiahnuť ciele politiky rodovej rovnosti, podať správu o dosiahnutom pokroku a vyvodiť zodpovednosť v prípade nesplnenia stanovených cieľov rodovej rovnosti

Additional notes and information

Vyvodenie zodpovednosti zohľadňujúce rodové hľadisko si vyžaduje, aby sa rozhodnutia verejných činiteľov mohli pravidelne posudzovať z hľadiska potrieb a záujmov žien a mužov a že rodová rovnosť je jednou z noriem, v porovnaní s ktorou sa hodnotí výkon rozhodujúcich činiteľov.