Description

obowiązek i odpowiedzialność, jakie mają struktury państwowe i urzędnicy publiczni, aby uwzględniać aspekt płci i osiągać cele polityki równouprawnienia płci, sporządzać sprawozdania z osiągniętych postępów oraz być odpowiedzialnymi w przypadku nieosiągnięcia określonych celów równouprawnienia płci

Additional notes and information

Odpowiedzialność za uwzględnianie aspektu płci wymaga, aby decyzje uczestników życia publicznego mogły być systematycznie oceniane pod kątem potrzeb i interesów kobiet i mężczyzn oraz aby równouprawnienie płci było jednym ze standardów, na podstawie których ocenia się wyniki działań decydentów.