Description

statliga sektorns och offentligt anställdas skyldighet och ansvar att genomföra jämställdhetsintegrering och uppnå politiska jämställdhetsmålsättningar, att rapportera om uppnådda framsteg samt att stå till svars vid misslyckande med att uppfylla de uppsatta jämställdhetsmålen

Additional notes and information

Genusmedveten ansvarsskyldighet fodrar att offentliga aktörers beslut regelbundet kan bedömas utifrån kvinnors och mäns behov och intressen samt att jämställdhet är en av de måttstockar mot vilken beslutsfattares insatser bedöms.