Description

Одговорност се односи на обавезу и одговорност државних структура и јавних службеника да спроведу родну равноправност и постигну циљеве политика родне равноправности, да извештавају о постигнутом напретку и да одговарају у случају неиспуњавања наведених циљева родне равноправности. Видети такође: родно осетљив

Additional notes and information

Родно осетљива одговорност захтева да се одлуке јавних актера могу редовно процењивати из перспективе женских и мушких потреба и интереса и да је родна равноправност један од стандарда на основу којег се процењује учинак доносилаца одлука.