Description

obveznost in odgovornost državnih struktur in javnih uradnikov za izvajanje integracije načela enakosti spolov in doseganje ciljev politike enakosti spolov, za poročanje o doseženem napredku in prevzem odgovornosti v primeru neizpolnjevanja navedenih ciljev enakosti spolov

Additional notes and information

Odgovornost za upoštevanje vidika spola zahteva možnost, da se odločitve javnih akterjev redno ocenjujejo z vidika potreb in interesov žensk in moških ter da je enakost spolov eden od standardov, po katerih se ocenjuje uspešnost odločevalcev.