Description

Riigivõimu ja -ametnike kohustus ja vastutus rakendada soolõime strateegiat, saavutada soolise võrdõiguslikkuse poliitika eesmärke, anda aru edusammudest ja vastutada ebaõnnestumiste eest soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide täitmisel

Additional notes and information

Sootundlik vastutus eeldab, et avaliku sektori asutusi võib regulaarselt naiste ja meeste vajaduste ning huvide vaatenurgast hinnata ja et sooline võrdõiguslikkus on üks standardeid, mida otsustajate tegevust hinnates arvestatakse.