Description

detyrimi dhe përgjegjësia e strukturave shtetërore dhe zyrtarëve publikë për të zbatuar qendërsimin gjinor dhe për të arritur objektivat e politikës së barazisë gjinore, për të raportuar mbi progresin e arritur dhe për të qenë i përgjegjshëm në rast të dështimit për të përmbushur objektivat e deklaruara të barazisë gjinore

Additional notes and information

Llogaridhënia e ndjeshme gjinore kërkon që vendimet e aktorëve publikë të vlerësohen rregullisht nga këndvështrimi i nevojave dhe interesave të grave dhe burrave dhe se barazia gjinore është një nga standardet kundër të cilave vlerësohet performanca e vendim-marrësve.