Description

dikotomi që lind nga natyra e saj gjinore, dhe nga asociimi i konceptit të mashkulloritetit me publiken, dhe feminitetit me privaten