Description

политика чија цел е да се трансформира постојната распределба на ресурсите и одговорностите за да се создаде порамноправен однос меѓу жените и мажите