Description

kontroll i kryer në çdo propozim të politikave për të siguruar që efektet e mundshme diskriminuese gjinore që dalin nga ajo politikë janë shmangur dhe që barazia gjinore të promovohet