Description

Проверка на всяко предложение за политика с оглед избягването на всяка потенциална дискриминация по пол и насърчаването на равнопоставеността на половете.