Description

Въвеждане на изисквания относно равенството между половете при възлагането на обществени поръчки, така, че те да могат да се използват като инструмент за насърчаване на равенството между половете.

Additional notes and information

Това е въпрос, както на гарантирането на равен достъп до услуги на всички граждани, независимо от пола им, така и на увеличаване на ефективността и качеството на услугите, тъй като интегрирането на принципа на равнопоставеност на жените и мъжете като изискване в процедурите за обществени поръчки, би насърчило кандидатите - доставчици да разработват и предлагат услуги, които са в съответствие с целите на политиките за равенство между половете.