Description

futja e kërkesave të barazisë gjinore në prokurimin publik, në mënyrë që të përdoren këto si një instrument për avancimin e barazisë gjinore

Additional notes and information

Bëhet fjalë për të siguruar që të gjithë qytetarëve t'u ofrohen shërbime të barabarta, pavarësisht nga gjinia, por edhe një çështje e rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së shërbimeve, pasi që bërja e një integrimi të perspektivës gjinore një kërkesë nxit ofruesit të zhvillojnë dhe ofrojnë shërbime që janë në përputhje me objektivat e barazisë gjinore.