Description

внесување критериуми за родова еднаквост во јавните набавки, за да се искористат набавките како инструмент за унапредување на родовата еднаквост

Additional notes and information

Се работи за обезбедување еднакви услуги за сите граѓани, независно од родот, но и за зголемување на ефикасноста и квалитетот на услугите, бидејќи воведувањето на родовата перспектива како критериум ги охрабрува давателите на услуги да развијат други услуги што се во согласност со целите на родовата еднаквост.