Description

aktivan pristup planiranju koji uzima rod kao ključnu varijablu ili kriterij te koji pokušava integrirati jasnu rodnu dimenziju u politiku ili djelovanje