Description

Aktivan pristup planiranju koji rod uzima kao ključnu promjenljivu ili kriterij i koji nastoji da integriše eksplicitnu rodnu dimenziju u politiku ili akciju.