Description

Активен подход за планиране, който взема социалния пол като ключова променлива или критерий и който се стреми да интегрира ясно формулирани социални измерения на пола в политики или мерки.