Description

Aktivаn pristup plаnirаnju koji rod uzimа kаo ključnu promenljivu ili kriterijum i koji nаstoji dа integriše eksplicitnu rodnu dimenziju u politiku ili аkciju.