Description

активен пристап кон планирањето во кој родот претставува клучна варијабла или критериум, и кој тежнее да интегрира некоја експлицитна родова димензија во политика или во акција