Description

shmangia e një gjinie të paqartë përgjithësuese mashkullore në format gramatikore të emrave dhe shprehjeve diskriminuese të cilat përshkruajnë gratë dhe burrat në lidhje me pamjen e tyre fizike ose cilësitë dhe rolet gjinore që i atribuohen gjinisë së tyre