Description

избегнување на непрецизниот генерички машки род во граматичките форми на именките и на дискриминаторни изрази со кои се опишуваат жените и мажите во однос на нивниот физички изглед или квалитетите и родовите улоги што му се припишуваат на нивниот пол