Description

Отразяване на принципа на равенството между половете в писмения и говоримия език така, че жените и мъжете и хората, които не се вписват в рамките на двуполовата система, да бъдат видими и отразени чрез езика като еднакво ценени и достойни личности, които заслужават уважение в равна степен.

Additional notes and information

Избягването на дискриминацията въз основа на пола започва от езика, понеже систематичното използване на предубедена по отношение на половете терминология предизвиква нагласи и очаквания и би могла, в съзнанието на читателя или слушателя, да постави жените на заден план или да спомогне за поддържането на стереотипни възгледи относно ролите на жените и мъжете. Има редица различни стратегии, които могат да се използват за точно изразяване на отношенията към половете, като например избягване, на използването на език, който изрично или косвено отразява само единия пол; включване според характеристиките на всеки език на алтернативи за използването на чувствителен по отношение на пола и приобщаващ език.