Description

realizácia rodovej rovnosti v písomnom a hovorenom jazyku, ktorá sa dosiahne vtedy, keď ženy a muži a tí, ktorí nie sú v súlade s binárnym rodovým systémom, sa prostredníctvom jazyka zviditeľňujú a považujú za osoby rovnakej hodnoty, dôstojnosti, integrity a rešpektu

Additional notes and information

Predchádzanie diskriminácii na základe pohlavia a rodu začína jazykom, pretože systematické používanie terminológie založenej na rodovom vychýlení ovplyvňuje postoje a očakávania a v mysli čitateľa alebo poslucháča môže ženy posunúť do úzadia alebo pomôcť zachovať stereotypný pohľad na ženu. Existuje celý rad rôznych stratégií, ktoré možno použiť na presné vyjadrenie rodových vzťahov, ako napr. v čo najväčšej miere sa vyhýbať používaniu jazyka, ktorý explicitne alebo implicitne odkazuje len na jeden rod, a zabezpečiť, prostredníctvom začleňujúcich alternatív a podľa vlastností každého jazyka, používanie inkluzívneho jazyka, zohľadňujúceho rodové hľadisko.