Description

Родно осетљив језик је остваривање родне равноправности у писаном и говорном језику. Равноправност полова у језику постиже се када се жене и мушкарци и они који нису у складу са бинарним родним системом учине видљивим и обраћа им се као особама једнаке вредности, достојанства, интегритета и поштовања.

Additional notes and information

Избегавање дискриминације на основу рода и пола започиње језиком, јер систематска употреба родно пристрасне терминологије утиче на ставове и очекивања и могла би, у уму читаоца или слушаоца, потиснути жене у позадину или помоћи у одржавању стереотипног погледа на женске и мушке улоге. Постоји низ различитих стратегија које се могу користити за тачно изражавање родних односа, као што је избегавање, у највећој могућој мери, употребе језика који се експлицитно или имплицитно односи само на један род и обезбеђивање, путем инклузивних алтернатива и зависно од карактеристика сваког језика, употреба родно осетљивог и инклузивног језика.