Description

realizimi i barazisë gjinore në gjuhë të shkruar dhe të folur arrihet kur gratë dhe burrat dhe ato që nuk përputhen me sistemin binar gjinor bëhen të dukshme dhe adresohen në gjuhë si persona me vlerë të njëjtë, dinjitet, integritet dhe respekt

Additional notes and information

Shmangia e diskriminimit në bazë të seksit dhe gjinisë fillon me gjuhën, pasi përdorimi sistematik i terminologjisë së njëanshme gjinore ndikon në qëndrimet dhe pritjet dhe mundet, që në mendjen e lexuesit ose dëgjuesit, t'i vendos gratë në sfond ose të ndihmojë në ngulitjen e një këndvështrim stereotip për rolet e grave dhe burrave. Ekzistojnë një numër strategjish të ndryshme që mund të përdoren për të shprehur marrëdhëniet gjinore me saktësi, të tilla si shmangia, në masën më të madhe të mundshme, e përdorimit të gjuhës që i referohet në mënyrë të qartë ose të nënkuptuar vetëm një gjinie dhe sigurimi, përmes alternativave përfshirëse dhe sipas karakteristikat e secilës gjuhë, përdorimi i gjuhës gjinore të ndjeshme dhe gjithëpërfshirëse.