Description

законодавство што се изготвува со употреба на универзални термини, при што се избегнуваат родово специфичните ситуации и односите на моќ меѓу жените и мажите што се во основата на дискриминацијата заснована на полот и родот, вклучително и на родово базираното насилство врз жените

Additional notes and information

Потребно е да се направи темелна проверка на родово неутралните закони што исто ги третираат жените и мажите за да се процени дали ќе ја попречат или забрзаат родовата еднаквост, и дали ќе ги елиминираат родово базираната и полово базираната дискриминација