Description

õigusaktid, mis on koostatud üldistades ja soopõhiseid olukordi ning selliseid naiste ja meeste võimusuhteid (sh soopõhine naistevastane vägivald) eirates, mis kinnistavad soolist diskrimineerimist, sh naistevastast vägivalda

Additional notes and information

Naisi ja mehi ühetaoliselt kohtlevate sooneutraalsete seaduste põhjalik uurimine on vajalik, et hinnata, kas nad takistavad või kiirendavad soolise võrdõiguslikkuse saavutamist ja kõrvaldavad soolist diskrimineerimist.