Description

Законодателство, написано неутрално по отношение на половете, което не взема под внимание спецификите на половете и властовите отношения между жените и мъжете, които стоят в основата на дискриминацията по пол, включително основаното на пола насилие срещу жените.

Additional notes and information

Необходима е проверка на неутралните по признак пол закони, в които жените и мъжете се третират еднакво, за да се оцени дали ще възпрепятстват или ускорят равенството между половете и премахнат дискриминацията по пол.