Description

legjislacion që hartohet në terma universal, duke injoruar situatat specifike gjinore dhe marrëdhëniet e pushtetit midis grave dhe burrave që mbështesin diskriminimin me bazë seksi dhe gjinore, përfshirë dhunën me bazë gjinore ndaj grave

Additional notes and information

Kontrolli i ligjeve neutrale gjinore që trajtojnë gratë dhe burrat njëlloj është i nevojshëm për të vlerësuar nëse ato do të pengojnë ose përshpejtojnë barazinë gjinore dhe eleminojnë diskriminimin me bazë seksi dhe gjinie.