Description

všeobecne vypracované právne predpisy, ktoré ignorujú situácie špecifické pre rod a mocenské vzťahy medzi ženami a mužmi, ktoré podporujú diskrimináciu založenú na pohlaví a rodovej rovnosti, vrátane rodovo motivovaného násilia na ženách

Additional notes and information

Preskúmanie rodovo neutrálnych zákonov, ktoré zaobchádzajú so ženami a mužmi rovnako, je nevyhnutné z hľadiska posúdenia, či budú brzdiť alebo urýchľovať rodovú rovnosť a odstraňovať diskrimináciu na základe pohlavia a rodu.