Description

gjuhë që nuk është specifike për gjininë dhe që i konsideron njerëzit në përgjithësi, pa iu referuar grave dhe burrave