Description

јазик што не е родово специфичен и што ги зема предвид луѓето општо, без да упатува на жени и мажи