Description

видови потреби што обично се идентификуваат во дадено општество, имено практичните родови потреби и стратешките потреби на жените

Additional notes and information

Осврнувањето само на практичните потреби на жените, често поврзани со домашните задолженија на жените и грижата околу несоодветните услови за живот, го поддржува опстојувањето на факторите што ги држат жените во понеповолна положба од мажите. Потребите поврзани со јакнењето на жените се стратешки потреби што се потребни за да се надмине подредената положба на жените.