Description

она што им е потребно на жените и мажите за да ја подобрат својата положба или статус во меѓусебниот однос преку поголема контрола врз себеси место да се држат до ограничувањата што им ги наметнуваат општествено дефинираните улоги

Additional notes and information

Тие се долгорочни (нивната цел е да се подобрат положбите); воедно, имаат за цел и да ги отстранат ограничувањата и се помалку видливи зашто тежнеат да ги сменат ставовите. Како примери за задоволување на СРП се среќаваат разни дејства, како давањето право на земјиште, наследство, кредити и финансиски услуги; зголеменото учество на жените во носењето одлуки; создавањето еднакви можности за вработување (еднаква плата за еднаква работа); и подобрувањето на социјалните системи.