Description

čo si ženy alebo muži vyžadujú, aby zlepšili svoje postavenie alebo postavenie vo vzťahu k sebe navzájom tým, že im dajú väčšiu kontrolu nad sebou a neobmedzili ich na obmedzenia uložené spoločensky vymedzenými úlohami

Additional notes and information

Sú dlhodobé (t. j. ich cieľom je zlepšiť pozície), snažia sa odstrániť obmedzenia a sú menej viditeľné, pretože sa snažia zmeniť postoje. Príklady využitia SGN zahŕňajú také opatrenia, ako napríklad poskytovanie práv na pôdu, dedičstvo, úvery a finančné služby, zvyšovanie zastúpenia žien na rozhodovacom procese, vytváranie rovnakých príležitostí zamestnať sa (rovnaká odmena za rovnakú prácu) a zlepšenie sociálnych systémov.