Description

Това, от което жените се нуждаят, за да подобрят своите позиции или статут спрямо тези на мъжете, като придобиват по-голям контрол в свои ръце, а не се водят от ограниченията, налагани от социално определени роли.

Additional notes and information

Те са дългосрочни (т.е. имат за цел подобряване на позициите). Те имат за цел също премахване на ограниченията и са по-малко видими, понеже целта е промяна на нагласите. Примери за отчитане на стратегически нужди са предоставяне на права над земя, наследство, кредитни и финансови услуги; увеличаване на участието на жените във вземането на решения; създаване на равни възможности за заетост (равно заплащане за равен труд); и подобряване на социалните системи.