Description

Родно условљене стратешке потребе представљају оно што је женама или мушкарцима потребно како би побољшали свој положај или статус у односу једни на друге. Оне дају људима већу контролу над собом, умјесто да их своде на ограничења која намећу друштвено дефинисане улоге. Оне су дугорочне (тј. имају за циљ побољшање положаја); те усмјерене на то да уклоне ограничења, односно да промијене ставове. Примјери бављења стратешким родним потребама жена укључују активности као што су давање права на земљиште, насљедство, кредитне и финансијске услуге; све веће учешће жена у доношењу одлука; стварање једнаких могућности за запошљавање (једнака плата за једнак рад); и побољшање система социјалне заштите.