Description

ka nevojë që gratë të identifikohen në rolet e pranuara shoqërisht në shoqëri

Additional notes and information

Nevojat praktike gjinore nuk sfidojnë, megjithëse ato dalin nga ndarjet gjinore të punës dhe pozita e varësisë së grave në shoqëri. Këto nevoja janë një përgjigje ndaj nevojës së menjëhershme të perceptuar, e identifikuar brenda një konteksti specifik. Ato janë nga natyra praktike dhe shpesh burojnë nga pamjaftueshmëria e kushteve të jetesës siç janë sigurimi i ujit, kujdesi shëndetësor dhe punësimi.