Description

потребите што ги идентификуваат жените во општествено прифатените улоги во општеството

Additional notes and information

Практичните родови потреби не ги оспоруваат родовите поделби на трудот и подредената положба на жените во општеството, иако произлегуваат од нив. Овие потреби се одговор на непосредно идентификуваната нужда што е идентификувана во даден контекст. Тие се практични по својата природа и често произлегуваат од несоодветните животни услови, како водоснабдувањето, здравствената грижа и вработувањето.