Description

Родно условљене практичне потребе жена су потребе које жене идентификују у својим друштвено прихваћеним улогама у друштву. Практичне родне потребе не доводе у питање, иако произлазе из њих, родне подјеле рада и подређеног положаја жена у друштву. Те потребе су одговор на непосредну перцепцију потребе, препознате у одређеном контексту. Оне су практичне природе и често произилазе из неадекватности животних услова као што су снабдијевање водом, здравствена заштита и запослење.