Description

Родно одговорно праћење и вредновање је процес који захтева да праћење, извештавање и евалуација свих политика и планова интегришу родну перспективу како у процесе и инпуте, тако и у резултате и утицаје, како би се увидело како програми или специфични пројекти утичу на животе жена и мушкараца, али и осигурало да се неједнакост неће одржати. Видети такође: родна перспектива