Description

proces që kërkon që praktikat e monitorimit, raportimit dhe vlerësimit të të gjitha politikave dhe planeve të integrojnë një perspektivë gjinore si në proceset dhe të dhëna, ashtu edhe në rezultatet dhe ndikimet, në mënyrë që të mësojnë se si programet ose projektet specifike ndikojnë në jetën e grave dhe burrave dhe për të garantuar që pabarazia nuk është përjetësuar