Description

процес што бара практиките за мониторинг, известување и евалуација за сите политики и планови да ја интегрираат родовата перспектива, како во практиките и придонесите, така и во резултатите и влијанијата, за да се осознае како влијаат програмите и специфичните проекти врз животите на жените и мажите и да се загарантира дека нема да се поддржи опстојувањето на нееднаквоста