Description

çështjet gjinore dhe paragjykimet e bazuara në gjini, të marra parasysh në mënyrë sistematike në prodhimin e të gjitha statistikave zyrtare dhe në të gjitha fazat e prodhimit të të dhënave

Additional notes and information

Në këtë proces, të gjitha të dhënat - si ato mbi individët, ashtu edhe ato që nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me individët - janë mbledhur, përpiluar dhe analizuar në dritën e këndvështrimit që faktorët e bazuar në gjini ndikojnë ndryshe tek gratë dhe burrat.