Description

родовите прашања и родово базираните пристрасности што се систематски земени предвид при производството на сета официјална статистика и во сите фази на производството на податоци

Additional notes and information

Во овој процес, сите податоци - и оние што се однесуваат на поединците, и оние што не се директно поврзани со поединците - се собираат, составуваат и анализираат имајќи предвид дека родово базираните фактори различно влијаат на жените и мажите.