Description

instrument operacional që mund të përdoret veçmas ose i kombinuar, për të formuar programe kryesisht të ndryshme, përsa i përket qëllimeve, qasjeve dhe dimensioneve për të ndihmuar arritjen e barazisë gjinore

Additional notes and information

Disa janë mjete praktike, të gatshme për t'u përdorur "si të bëhet" (të tilla si manualet dhe mjetet), ndërsa të tjerët janë kombinime më të hollësishme të elementëve të ndryshëm, siç janë statistikat gjinore.