Description

операционализиран инструмент што може да се користи посебно или во комбинација со други за да се обликуваат програми што многу се разликуваат во однос на своите цели, пристапи и димензии за да се помогне во постигнувањето родова еднаквост

Additional notes and information

Некои алатки се практични и спремни за употреба „како да ...“ (како прирачници или упатства), а некои се подетални комбинации на различни елементи, како родовата статистика.